DRAFT
Syriac Manuscripts in the British Library
development Not for citation.
App Version: 2.52
Data Version: 0.14

London, BL, Add. 12133

URI: https://bl.syriac.uk/ms/1
This manuscript record does not have a summary list of contents. For composite manuscripts, the list of contents can be found under each individual part.

Add. 12,133, foll. 1–108

URI: https://bl.syriac.uk/ms/2
Description based on Wright IX (1:7-8) Link to Archive.org Bibliographic record
Date: early 8th century
Estrangela script ܀ Parchment Codex, 108 leaves.
Wright's Subject Classification: Old Testament
This manuscript contains: The book of Exodus, according to the Peshitta version. In total, including sub-sections, this manuscript contains 1 item.

Physical Description

Vellum, about 9 3/4 in. by 6 1/2, consisting of 108 leaves. The quires, eleven in number, are signed with both letters and arithmetical figures, thus: etc. There are from 20 to 22 lines in each page. The character is an elegant, regular Esṭrangĕlā, of the earlier half of the viiithcent. Vowels have been added in a few cases by a later hand (e.g. foll. 15 band 16 a, ܻܰܽ, ܻܽ, ܻܺܽ, ܻܳܽ, , ).

Hand 1 (major, Estrangela script): The character is an elegant, regular Estrangela, of the earlier half of the viiith century. See additions.
Hand 2 (minor, West Syriac script): Vowels have been added in a few cases by a later hand (e.g. foll.15b and 16a, ܰ, ܶ, ܺ, ܳ, ,).
Hand 3 (minor, Unspecified Syriac script): Deacon Sergius bar Abraham, of Rīsh’ainā or Rās’ain,
Hand 4 (minor, Estrangela script): Note written in large open Estrangela characters.
Hand 5 (minor, Unspecified Syriac script): Subscription on 107b and note on 108a in the handwriting of Moses of Nisibis, abbat of the convent of S. Mary Deipara in the desert of Scete(A. Gr. 1243, A.D. 932). See additions.

Contents

This manuscript contains 1 item(s). N.B. Items were re-numbered for this online catalog and may not reflect William Wright's previous numeration.

Item 1 (Fol. 3b): The book of Exodus, according to the Peshitta version.
 
Title:
ܡܦܩܢܐ̇ ܣܦܪܐ ܕܬܪ̈ܝܼܢ ܕܐܘܪܝܬܐ
  Subscription (Fol. 107b): ܫܠܡ ܡܦܩܢܐ̇ ܣ̣ܦܪܐ ܕܬܪ̈ܝܼܢ ܕܐܘܪܝܬܐ;   Colophon: See additions.
Note: The lessons (ܩܪܝܢܐ, abbreviated ܩܪܝ) are indicated by rubrics in the text.

Additions

N.B., items below may have been listed out of folio order in Wright's catalogue.
Addition 1 (Fol. 107b): The doxology, ܫܘܒܚܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ̇ ܣܓܝܕܬ ܡܢ ܟܠ̣ ܐܡܝܼܢ ܘܐܡܝܢ܆,and in a more cursive character the words ܨܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܟܬ̣ܒ ܕܢܬܚܢܢ ܒܝܘܡ ܕܝܢ̣ܐ.
Addition 2 (Fol. 108a): A note on fol.108a, states that the manuscript was written for the monks of the convent of Nātphā, near Māridīn, at the expense of the priest Julian ܢܘܢܝܐ, George and Dādā, visitors (ܣܳܥܽܘܪܳܐ, περιοδευτής) of the said convent. See Assemani, Bibl. Or., t. ii., Dissert. de Monophysitis, art. ix., Monasterium Nataphae. ܐܬܚܦܛܘ ܘܥܒ̣ܕܘ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܡܢ ܥܡܠܗܘܢ ܘܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܬ ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ. ܠܟܢܘܫܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܢܛܦܐ ܕܒܛܘܪܐ ܡܪܕܐ. ܩܫܝܫܐ ܝܘܠܝܢܐ ܢܘܢܝܐ. ܘܓܐܘܪܓܝ ܘܕܕܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ ܕܝܠܗ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܕܟܠ ܩ̇ܪܐ ܒܗ ܢܨܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܢ ܒܩܠܝܠ ܘܐܢ ܒܣܓܝ. ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܫܡܗ ܐܬܚܦܛܘ ܘܣܡܘ ܣܝܡܬܐ ܗܕܐ̣. ܗ̣ܘ ܢܫܘܐ ܐܢܘܢ ܠܡܢܬܐ ܘܠܝܪܬܘܬܐ ܕܡܛܬ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܒܢܘܗܪܐ. ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܘ ܘܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܠܥܠܡܝܢ.
Addition 3 (Fol. 108a): What originally followed has been erased, and in its place we read, in the handwriting of Moses of Nisibis, abbat of the convent of S. Mary Deipara in the desert of Scete (A. Gr. 1243, A.D. 932), that this book was procured by him for the library of the said convent. See the notes in his handwriting in many other volumes of this collection, and also Assemani, Bibl. Or. t. i. p. 83, t. ii. p. 118; Cureton, the Festal Letters of Athanasius, preface, p. xxiv., note. ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܕܝܪܐ ܕܝܕܬ ܐܠܗܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܐܣ̈ܩܝܛܐ ܕܩܢܝܗܝ ܠܗ̇ܡܘܫܐ ܢܨܝܒܝܢܝܐ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܐܚܪܡܬ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܕܠܚܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܗܢܐ ܐܘ ܡܘܒܕ ܘܡܫܓܢܐ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܡܢܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝ̈ܢ. ܘܡ̇ܢ ܕܣܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ܆ ܚܪܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܓܙܗ ܘܠܘܛܬܗ ܢܗܘܘܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܟܠ ܕܢܛܪ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܣܥܐ ܐܠܗܐ ܢܚܣܐ ܠܗ ܘܠܥܢܝ̈ܕܘܗܝ ܘܠܝ ܡܘܫܐ ܚܛܝܐ ܒ̈ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܩܕ̈ܝܫܐ ܐܡܝܢ♱
Addition 4 (Fol. 2a): Moses of Nisibis may perhaps have purchased it from the deacon Sergius bar Abraham, of Rīsh’ainā or Rās’ain, , who has written on fol. 2 a: ܐܝܬܘ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܣܪܓܝܣ ܒܪ ܐܒܪܗܡ ܥܠܠܢܐ (?)ܡܫܡܫܢܐ ܒܪܝܫܥܝܢܐ. ܟܘܠ ܕܩܪܐ ܒܗ ܐܘ ܢܟܬܘܒ(sic) ܡܢܗ ܘܠܐ ܢܗܦܟܝ (sic) ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܒܪ ܘܚܪܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܒܝܬܘܗܝ (sic) ܘܥܠ ܥܘܬܪܗ ܘܥܠ ܘܥܘܡܪܗ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.
Addition 5 (Fol. 2a): Notation of the names of two readers of the book,John and Yeshūa’ ܝܘܚܢܢ ܚ̇ܛܝܐ ܘܝܫܘܥ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐ.

Add. 12,133, foll. 109–169

URI: https://bl.syriac.uk/ms/3
Description based on Wright LI (1:31-32) Link to Archive.org Bibliographic record
Date: 8th century
Estrangela script ܀ Parchment Codex, 61 leaves.
Wright's Subject Classification: Old Testament
This manuscript contains: The book of Joshua, translated from the Septuagint by Paul of Tellā, with critical marks from the Hexapla and marginal readings. In total, including sub-sections, this manuscript contains 7 items.

Physical Description

Vellum, about 9 7/8 in. by 6 5/8, consisting of 61 leaves (Add. 12,133, foll. 109—169), some of which are slightly stained and the last is much torn. The quires, signed with letters, were originally eight in number, but the signatures now run from ܝܒto ܝܚ. Leaves are wanting at the beginning, and after foll. 112, 113, 119, 120, and 128. There are 25 or 26 lines in each page. The writing is a fine, regular Estrangela of the viiith cent.

Hand 1 (major, Estrangela script): The writing is a fine, regular Estrangela of the viiith century. See additions.

Contents

This manuscript contains 7 item(s) including nested subsections. N.B. Items were re-numbered for this online catalog and may not reflect William Wright's previous numeration.

Item 1 (Fol. 109): The book of Joshua, translated from the Septuagint by Paul of Tellā, with critical marks from the Hexapla and marginal readings [defective]
  Editor: Paul of Tella   Colophon: See additions.
Item 2 (Fol. 109): Summary of the contents. [defective]
Note: A summary of the contents of which is prefixed. See Chrysostom, Synopsis Scripturae Sacrae; Opera, t vi. p. 397; Migne, Patrol. Gr., t. lvi., col. 336.
Item 3 (Fol. 112a): The book of Joshua, translated from the Septuagint by Paul of Tellā [defective]
  Editor: Paul of Tella  
Title:
ܟܬܒܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢ
Note:

The text is divided into 11 capitula,ܩ̈ܦܠܐܐ.

There is also a farther marginal subdivision into 53 (ܢܓ) sections and upwards of 2000 versicles (ܦܬܐܠܦ ܒ, fol.168b).

The text is that of the Hexapla of Origen, with all the critical marks; the various readings of Aquila , Symmachus , and Theodotion ; and a few explanatory notes. The tetragrammaton is indicated on the margin by ܦܝܦܝ.

Item 4 (folio not specified): Critical marks of the Hexapla of Origen
Item 5 (folio not specified): Marginal notes of the book of Joshua according to Aquila
Item 6 (folio not specified): Marginal notes of the book of Joshua according to Symmachus
Item 7 (folio not specified): Marginal notes of the book of Joshua according to Theodotion

Additions

Addition 1 (Fol. 169b): On fol. 169b we have the following colophon: ܫܠܡ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܫܥܒܝܢ .ܘ. ܗܠܝܼܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܫܒܥܝܢ ܣܝ̈ܡܢ ܗ̈ܘܝ ܒܨܚܚܐ ܥܡ ܓܐܪ̈ܘܢܐ܀ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ̣. ܟܕ ܢܣ̣ܒܘ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܐܝܣܪܝܠ. ܘ܏ܫ. ܨܚܚܐ ܕܝܢ ܕܡܢܗ ܗܢܐ ܐܬܦܫܩ ܠܣܘܪܝܝܐ ܘܐܬܟܬܒ̣. ܪܫ̣ܝܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ. ܐܬ̣ܟܬܒ ܡܢ ܫ̈ܬܝܬܝ ܦܨ̈ܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܬܬܣܝܡ. ܐܬ݁ܦܚܡ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬ ܪ̈ܒܝܥܝ ܦܨ̈ܐ܀ Joshua the son of Nun is ended. After the end, these (words), according to the LXX., are placed in the exemplar with obelisks:'Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα λαβόντες οἱ νίοὶ 'Ισραὴλ τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ, περιεφέροσαν ἐν ἐαυτοῖς κ.τ.λ. On the exemplar from which this was translated into Syriac and written, was inscribed:Transcribed from the Hexapla, from which too it was furnished (with the various readings), and collated also with the Tetrapla.

How to Cite This Entry

David A. Michelson et al., “” in , last modified April 21, 2023, https://bl.syriac.uk/ms/1.

Bibliography:

David A. Michelson et al., “.” In , edited by . Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2023. Entry published April 21, 2023. https://bl.syriac.uk/ms/1.

About this Entry

Entry Title: London, BL, Add. 12133

Authorial and Editorial Responsibility:

  • David A. Michelson, general editor, Syriaca.org: The Syriac Reference Portal
  • , editor,
  • David A. Michelson, Daniel J. Greeson, Tucker D. Hannah, and Robert Aydin, entry contributors, “”

Additional Credit:

  • Created by Daniel J. Greeson
  • Edited by Tucker D. Hannah
  • Syriac text entered by Robert Aydin
  • Greek and coptic text entry and proofreading by Ryan Stitt
  • Project management by Elizabeth Walston
  • English text entry and proofreading by Syriac Research Group, University of Alabama
  • Folio extent edited by Kurt Urban

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2023.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Show full citation information...