DRAFT
Syriac Manuscripts in the British Library
development Not for citation.
App Version: 2.52
Data Version: 0.14

London, BL, Add. 17230

URI: https://bl.syriac.uk/ms/1011
This manuscript record does not have a summary list of contents. For composite manuscripts, the list of contents can be found under each individual part.

Add. 17,230, foll. 1–19

URI: https://bl.syriac.uk/ms/1012
Description based on Wright CCCI (1:234) Link to Archive.org Bibliographic record
Date: 14th century
Unspecified Syriac script ܀ Paper Codex, 19 leaves.
Wright's Subject Classification: Sacerdotals
This manuscript contains: The Order of Baptism, of Severus; The same order of Baptism, of Severus, abridged. In total, including sub-sections, this manuscript contains 2 items.

Physical Description

Paper, about 9 1/2 in. by 6 1/2, consisting of 19 leaves, the first of which is slightly stained and torn. There are from 19 to 24 lines in each page.

Hand 1 (sole, Unspecified Syriac script): This manuscript is written in a good, regular hand of the xivth cent.

Contents

This manuscript contains 2 item(s). N.B. Items were re-numbered for this online catalog and may not reflect William Wright's previous numeration.

Item 1 (Fol. 1b): The Order of Baptism, of Severus
 
Title:
ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬ݂ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܫܲܪܝܢܢ: ܕܢܟܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܡܕܐ ܏ܩܕ. ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦ܏ܐܛܪ ܩܕܝܫܐ
Item 2 (Fol. 18a): The same order of Baptism, of Severus, abridged [defective]
 
Title:
ܬܘܒ ܥܡ̇ܕܐ ܕܒܣ̈ܩܝܬܐ (sic) ܕ܏ܩܕ ܡܪܝ ܣ̣ܐܘܝܪܐ ܘܐܢ ܐܢܲܢܩܝ ܕܡܘܬܐ ܬܗ̇ܘܼܐ ܘܠܐ ܫܟܝ̣ܚ ܟܗܢܐ ܕܠܐ ܐܟܝ̣ܠ ܠܗ ܠܚܡܐ ܐ܏ܘ ܕܐܟܝ̣ܠ ܠܗ ܢܥ̣ܡܕ
Note: Slightly imperfect at the end.

Add. 17,230, foll. 20–46

URI: https://bl.syriac.uk/ms/1013
Description based on Wright CCCII (1:234-235) Link to Archive.org Bibliographic record
Date: AD 1337 / AG 1648
Unspecified Syriac script (multiple hands) ܀ Paper Codex, 27 leaves.
Wright's Subject Classification: Sacerdotals
This manuscript contains: Services for several occasions. In total, including sub-sections, this manuscript contains 9 items.

Physical Description

Paper, about 9 3/8 in. by 6 3/8, consisting of 27 leaves (Add. 17,230, foll. 20—46), the last of which is slightly torn. The quires, signed with letters, were originally 5 in number, but the first two have been lost. There are from 17 to 22 lines in each page.

Hand 1 (major, Unspecified Syriac script): This manuscript is written in a rather inelegant hand, dated A. Gr. 1648, A.D. 1337
Hand 2 (minor, Unspecified Syriac script): See additions.
Hand 3 (minor, Unspecified Syriac script): See additions.

Contents

This manuscript contains 9 item(s) including nested subsections. N.B. Items were re-numbered for this online catalog and may not reflect William Wright's previous numeration.

Item 1 (Fol. 30a): Services for several occasions [defective]
  Colophon: See additions.
Item 2 (Fol. 20a): The Order of the Consecration of Water [defective]
  Subscription (Fol. 30a): ܫܠ̣ܡ ܛܟ̣ܣܐ ܕܒܘܪܟ ܡ̈ܝܐ ܚܲܬܝܬܐܝܬ: ܕܝ̇ܬܪ ܢܐ̣ܡܪ ܐܠܗܐ ܚܲܣܐ ܠܟܬܘܒܐ ܡܚܝܠܐ ܘܠܥܢܝ̈ܕܘܗܝ.
Note: Imperfect at the beginning.
Item 3 (Fol. 30b): The Order of the Consecration of the Branches on Palm Sunday
 
Title:
ܛܟܣܐ ܕܒܘܪܟ ܣ̈ܘܟܐ: ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ
  Subscription (Fol. 37a): ܫܠܡ ܒܘܪܟܐ ܕܣܘ̈ܟܐ ܕܙܝܬܐ ܘܕܕܩܠܐ. ܡܢ ܢܘܣ̈ܟܐ ܚ̈ܬܝܬܐ ܐܪܒܥܐ ܕܩܕܡܝܢ.
Item 4 (Fol. 37a): Service for the Monday in Passion Week
 
Title:
ܬܫܡܫܬܐ ܕܘܥܕܗ ܕܠܡܐܢܐ
  Incipit: ܒܢܓܗ ܬܪܝܢ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܠܝܐ. ܥ̇ܐܠܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡ̈܏ܫܡ ܠܡܕܒܚܐ ܘܠ̇ܒܫܝܢ ܛܟ̈ܣܝܗܘܢ. ܘܢܗܝܪ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܚܕ ܢܗܘܐ ܛܥܝ̣ܢ ܩܪܝܘܢܐ. ܏ܘܫ.
Item 5 (Fol. 38a): The Order of the Washing of Feet on the Thursday in Passion Week
 
Title:
ܛܟܣܐ ܕܫܝ̇ܓܬܐ ܕܒܝܘܡ ܚܫܡܐ ܕܪܐܙܐ ܡܫܬܡܠܝܐ
Item 6 (Fol. 39b): Service for Good Friday, at none
 
Title:
ܛܟ̣ܣܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܘܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܬܫܥ ܫܥ̈ܝܢ.
Item 7 (Fol. 40a): Service of Forgiveness, for the Saturday of Annunciation, after none
 
Title:
ܬܘܒ ܟ̇ܬܒܝܢܢ ܕܐܝܟܢ ܙ̇ܕܩ ܕܢܫ̇ܡܠܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܝܘܡ ܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܬܫܥ ܫ̈ܥܝܢ
Item 8 (Fol. 40a): Service of the Asking of Peace, on Easter Sunday, after morning prayer
 
Title:
ܛܟܣܐ ܕܫ̣ܐܠܬ݀ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝ̇ܡܬܐ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ
Item 9 (Fol. 40b): Services for Pentecost, or Whitsun Day, after the celebration of mass
 
Title:
ܛܟ̣ܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܒܬܪ ܕܡܫܬ݁ܡܠܐ ܩܘܪܒܐ
Note: These are three in number.

Additions

Addition 1 (Fol. 46a): The colophon, fol. 46 a, states that this book was written for Rabban Mas'ūd, a priest of the convent of Mār Abī the martyr, in the year 1648, A.D. 1337. The scribe does not mention his own name, but requests a prayer for one Yeshūa', who was buried in the said convent. ܫܠܡ̣ܘ ܛܟ̈ܣܐ ܕܥ̈ܐܕܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܝܟ ܬܒܥܬܐ ܕܪܒܢ ܡܣܥܘܕ ܕܝܪܝܐ ܢܟܦܐ ܘܟܗܢܐ ܐܗܪܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܝ ܣܗܕܐ. ܒܐܝ̣̈ܕܝ ܣܒܐ ܫܚܝܩܐ. ܘܐܟܣܢܝܐ ܡܢ̇ܘܼܠ ܒܟ̈ܬܒܐ. ܫܢܬ ܏ܐܣܡܚ ܕܝ̈ܘܢܝܐ̣. ܕܦ̇ܓܥ ܢܐܡܪ ܐܠܗܐ ܚܲܣܐ ܠܕܘܝܐ ܕܟܬ݂ܒ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܡܢ̈ܚܐ. ܘܠܩܢ̣ܝܐ ܒܪܝܟܐ. ܘܠܐ ܢܥ̣ܕܘܠ ܠܥܕܝܠܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܚܕ ܟܬܒܐ ܕܫܠ̇ܡ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܐܘܦ̣ܝܘ ܡܒ̈ܚܢܢܐ ܘܕܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܫܪܪܐ ܘܚܲܬܝܬܘܬ ܩܪܝܢܐ ܘܦܘܫܩܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܒܚܘܒܗ ܕܝܫܘܥ ܦܪܘܩܐ ܨܲܠܘ ܥܠ ܝܫܘܥ ܐܟܣܢܝܐ ܕܩܒ̣ܝܪ ܒܕܝܪܐ ܕܐܡܝܪܐ. ܡܪܝܐ ܢܢܚ̣ܝܘܗܝ ܒܡܠܟܘܬܗ ܐܡܝܢ.
Addition 2 (Fol. 46a): A note on the same page, written by Rabban Jacob of Māridīn, the brother of the above-mentioned Mas'ūd, says that the name of the scribe was Rabban Salībā bar Karūn. ܟܬ̣ܒ ܠܟܬܒܐ ܪܒܢ ܨܠܝܒܐ ܕܝܪܝܐ ܢܟܦܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܘܡ̇ܠܦܢܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܕܡܬܝܕܥ ܒܪ ܩܰܪܘܢ. ܐܠܗܐ ܢܚܲܣܐ ܠܗ ܘܠܥܢܝ̈ܕܘܗܝ ܐܡܝܢ. ܘܐܝ܏ܬܘ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܝܘܡܢ ܠܡܫܡܫܢܐ ܙ̇ܗ̣ܝܐ ܪܒܢ ܝܥܩܘܒ ܕܡܢ ܐܬܪܐ ܕܡܪܕܐ. ܐܚܘܗܝ ܕܪܒܢ ܡܣܥܘܕ ܢܝ̣ܚ ܥܡ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܡܝܢ. ܘܟܠ ܕܩܪܐ ܢܨܲܠܐ ܥܠ ܩ̇ܢܝܐ ܘܥܠ ܩܪܘܝܐ ܘܥܠ ܟܬܘܒܐ ܘܗ̇ܘ ܕܡܨܠܸܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܚܲܣܐ.
Addition 3 (Fol. 46b): On fol. 46 b there is a hymn to the holy Cross, written by a different hand.

How to Cite This Entry

William Wright et al., “London, BL, Add. 17230” in A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library, last modified April 21, 2023, https://bl.syriac.uk/ms/1011.

Bibliography:

William Wright et al., “London, BL, Add. 17230.” In A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library, edited by . Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2023. Entry published April 21, 2023. https://bl.syriac.uk/ms/1011.

About this Entry

Entry Title: London, BL, Add. 17230

Authorial and Editorial Responsibility:

 • David A. Michelson, general editor, Syriaca.org: The Syriac Reference Portal
 • , editor, A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library
 • William Wright, David A. Michelson, Robert Aydin, Lindsay Ruth, Justin Arnwine, and Emma Claire Geitner, entry contributors, “London, BL, Add. 17230

Additional Credit:

 • Created by Lindsay Ruth
 • Created by Emma Claire Geitner
 • Based on the work of William Wright
 • Edited by Justin Arnwine
 • Syriac text entered by Robert Aydin
 • Greek and coptic text entry and proofreading by Ryan Stitt
 • Project management by Lindsay Ruth
 • English text entry and proofreading by Syriac Research Group, University of Alabama
 • Folio extent edited by Kurt Urban

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2023.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Show full citation information...