DRAFT
Syriac Manuscripts in the British Library
development Not for citation.
App Version: 2.52
Data Version: 0.14

London, BL, Add. 17231

URI: https://bl.syriac.uk/ms/1014
Description based on Wright CCCLXIV (1:299-301) Link to Archive.org Bibliographic record
Date: AD 1484 / AG 1795
Unspecified Syriac script (multiple hands) ܀ Paper Codex, 222 leaves.
Features: Decoration
Wright's Subject Classification: Choral Books
This manuscript contains: Services for various Feasts, Saints' Days, etc. In total, including sub-sections, this manuscript contains 45 items.

Physical Description

Paper, about 12 3/4 in. by 8 5/8, consisting of 222 leaves, some of which are much stained and torn, especially foll. 1, 31, 59, 68, 96, 107, 118, 221, and 222. The quires, signed with letters, were originally 24 in number, but the first two have been lost. A single leaf is wanting after fol. 31, and another after fol. 168; and nearly the whole of fol. 145 has been torn out. Each page is divided into two columns of 25 lines.

Hand 1 (major, Unspecified Syriac script): This manuscript is written, by two persons, in a neat, regular character, with numerous Greek vowels (%) . Syriac vowels and the points rukkākh and kushshāI are more rare.
Hand 2 (minor, Unspecified Syriac script): The writer of the latter portion (foll. 169 —222) does not mention his name.
Hand 3 (minor, Unspecified Syriac script): See additions.
Decoration (Ornamentation):
Decoration (Rubrication):

Manuscript Contents

Note: Item numbering updated in digital edition.
Item 1 (Fol. 1a): Services for various Feasts, Saints' Days, etc. [defective]
Note: A full service comprises ܨܠܘܬܐ, ܦܪܘܡܝܘܢ, ܣܕܪܐ, ܥܛܪܐ, and ܚܘܬܡܐ.
Item 2 (Fol. 1a): The Resurrection, in eight orders. [defective]
Note: The first order is wanting.
Item 3 (Fol. 1a): Second order. [defective]
Note: It is imperfect at the beginning.
Item 4 (Fol. 2b): Third order.
 
Title:
ܛܟ̣ܣܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܕܩܝܡ̣ܬܐ
Item 5 (Fol. 10b): Fourth order.
Item 6 (Fol. 16b): Fifth order.
Item 7 (Fol. 25a): Sixth order. [defective]
Note: It is Imperfect at the end.
Item 8 (Fol. 32a): Seventh order. [defective]
Note: It is imperfect at the beginning.
Item 9 (Fol. 40b): Eighth order.
Item 10 (Fol. 51a): New (or Low) Sunday. [defective]
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܚܕ ܒܫܲܰܒܳܐ ܚ̣ܰܕܬܳܐ
Item 11 (Fol. 59a): The Ascension of our Lord. [defective]
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕ[ܣܘܠܩܗ] ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ
Item 12 (Fol. 68b): Whitsun Day.
 
Title:
ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ
Item 13 (Fol. 77a): The Commemoration of the twelve Apostles.
 
Title:
ܛܶܟܣ̣ܳܐ ܕܥܠ ܬܪܶܥܣ̣ܰܪ ܫ̈ܠܻܝ̣ܚܶܐ ܓܲܰܘܳܢܳܐܻܝܬ
Item 14 (Fol. 83a): The Commemoration of Addai or Thaddaeus.
 
Title:
ܥܠ ܡܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܝ̣ܚܐ
Item 15 (Fol. 85b): The Commemoration of Macarius, Bishoi or Pisoes, John the Less, Maximus, and Domitius.
 
Title:
ܥܠ ܐܒܐ ܡ̇ܰܩܰܪܻܝܣ ܘܐܒܐ ܒܻܝܫܳܘܝ ܘܐܒܐ ܝܘܼܚܢܢ ܙܥܘܼܪܐ ܘܡ̇ܰܟܣܝܺܡܳܘܣ ܘܕܽܘܡܶܛܻܝܳܘܣ
Item 16 (Fol. 87b): The Transfiguration of our Lord
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡ̈ܛܠܠܐ
Item 17 (Fol. 96b): The Decease of the blessed Virgin.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܥܠ ܫܽܘܢܳܝܳܗ̇ ܕܝ̇ܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ
Item 18 (Fol. 105b): The Commemoration of Simeon Stylites. [defective]
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܫܡ̣ܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗ
Item 19 (Fol. 107b): The Invention of the holy Cross. [defective]
Note: It is imperfect both at the beginning and the end.
Item 20 (Fol. 118a): The Commemoration of any one Ascetic. [defective]
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܥܠ ܚܕ ܩܢܘܼܡܐ ܕܥ̈ܢܘܝܐ
Item 21 (Fol. 124a): Of any one Martyr.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܚܕ ܩܢܘܼܡܐ ܣܗܕܝܐ
Item 22 (Fol. 131a): Of all Martyrs.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܓܲܘܢܐܝܬ
Item 23 (Fol. 137b): Another service for the Commemoration of all Martyrs, but specially of such as Sergius and Bacchus.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܐܚܪܢܐ ܕܣ̈ܗܕܐ܇ ܘܚ̇ܫܚ ܠܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܐܟܘܣ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢ
Item 24 (Fol. 143a): The Commemoration of Isaiah of Aleppo. [defective]
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܴ̇ܠܴܒܴܝܴܐ
Item 25 (Fol. 146a): Of Jacob of Batnae. [defective]
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩ̣ܘܒ ܏ܡܠ
Note: It is imperfect at the beginning.
Item 26 (Fol. 148b): Of Mār Simeon and Mār Samuel of Kartamīn.
 
Title:
ܣܕܪܐ ܥܠ ܡܪܝ ܫܡ̣ܥܘܢ ܘܡܪܝ ܫܡ̣ܘܐܝܠ ܕܥܘܼܡܪܐ ܕܩܲܪܬܡܝܢ
Item 27 (Fol. 152a): Of Mār Gabriel of Kartamīn.
 
Title:
ܐܚܪܢܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܘܼܡܪܐ
Item 28 (Fol. 155b): Of Antony.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܥܠ ܏ܩܕ ܐܒܐ ܐܰܢܛܳܘܢܻܝܘܳܣ
Item 29 (Fol. 159a): Of Mār Ahā the ascetic.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܡܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥ̇ܳܢܘܳܝܳܐ
Item 30 (Fol. 161a): Of Philoxenus of Mabūg.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܩ̇ܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܻܝܠܳܠܘܟܣܶܢܳܘܣ ܐ܏ܦܝܣ ܕܡܲܰܐܒܽܘܓ.
Item 31 (Fol. 163b): Of Malchus, the nephew of Eugenius.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܡܪܝ ܡܲܰܠܟܶܐ ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܶܘܓܺܝܢ
Item 32 (Fol. 166b): Of Febronia and other female martyrs. [defective]
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܥܠ ܣܗܕܬܐ ܦܶܒܪܽܘܢܺܝܰܐ. ܘܥܠ ܫܲܪܟܐ ܕܢܫ̈ܐ ܣܗ̈ܕܬܐ
Item 33 (Fol. 169a): Of Elias the prophet.
 
Title:
ܛܟܣ̣ܐ ܕܚ̈ܘܣܝܐ ܕܥܠ ܐܻܠܻܝܳܐ ܢܒܝܐ
Item 34 (Fol. 171b): Of George the martyr.
 
Title:
ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܏ܩܕ ܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝܣ
Item 35 (Fol. 173b): Of Mār Aaron.
 
Title:
ܕܥܠ ܏ܩܕ ܡܪܝ ܐܗܪܘܢ
Item 36 (Fol. 180a): Of S. Peter and S. Paul.
 
Title:
ܕܥܠ ܪ̈ܝܫ̣ܢܐ ܕܫ̈ܠܝ̣ܚܐ. ܦܐܛܪܘܣ ܘܦܲܐܘܠܠܘܣ
Item 37 (Fol. 186b): Of S. Thomas.
 
Title:
ܕܥܠ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝ̣ܚܐ
Item 38 (Fol. 193a): Of Cyriacus the martyr, S. Andrew the Apostle, and Abhai, bishop of Nicaea.
 
Title:
ܛܟ̣ܣܐ ܕܚ̈ܘܣ̣ܝܐ ܕܥܠ ܣ̇ܗܕܐ ܢܲܨܝܚܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ. ܘܥܠ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܣ ܫܠܝ̣ܚܐ. ܘܡܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܐܦܝܣ̣ܩܦܐ
Item 39 (Fol. 199b): Of S. John the Evangelist.
 
Title:
ܕܥܠ ܡܪܝ ܝܘܚ݊ܢܢ ܫܠܝ̣ܚܐ ܘܐܘܢܓܠܝ̣ܣܛܐ
Note: The sedra in this service is by Abraham of Chabūr, as appears from the acrostic, fol. 202 a, ܐܒܪܗܡ ܒܨܝ̣ܪܐ ܕܚܲܒܘܪܐ ܛܲܟܣܗ.
Item 40 (Fol. 204b): Of the Maccabees, viz. Shamūnī, her sons, and their teacher Eleazar.
 
Title:
ܕܥܠ ܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܘܒ̈ܢܝܗ̇ ܘܐܠܝ̣ܥܙܪ ܡܲܠܦܢܗܘܢ
Note: The sedrā is by Jacob (or Dionysius) bar Salībī, bishop of Amid: ܣܝ̣ܡ ܠܒܪܨܠܝܒܝ ܕܗ̣ܘ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܰܡܝܺܕ.
Item 41 (Fol. 207a): Of the martyrs Sergius and Bacchus.
 
Title:
ܕܥܠ ܣܶܪܓܝܺܣ ܘܒܰܟܳܘܣ ܣ̈ܗܕܐ ܏ܩ̈ܕ
Item 42 (Fol. 211b): Of the martyrs Agrippas and Laurentius.
 
Title:
ܕܥܠ ܐܰܓܪܻܝܦܰܐܣ ܘܠܰܒܪܷܢܛܻܝܘܳܣ ܣ̈ܗܕܐ ܏ܩ̈ܕ
Item 43 (Fol. 214b): Of the martyrs Barbara and Juliana.
 
Title:
ܕܥܠ ܣ̈ܗܕܬܐ ܏ܩ̈ܕ ܡܪܬܝ ܒܰܪܒܰܪܰܐ ܘܝܽܘܠܻܝܰܢܰܐ
Item 44 (Fol. 217b): Of the martyr Behnām.
 
Title:
ܕܥܠ ܣ̇ܗܕܐ ܚܠܝ̣ܨܐ ܘܐܬܠܝ̣ܛܐ ܙܪܝ̣ܙܐ ܘܢ̇ܨ̣ܝܚܐ ܡܪܝ ܒ݊ܗ݊ܢ݊ܡ ܛܘܼܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܲܫܩ ܫܲܦܝܪ ܫܡܐ
Item 45 (Fol. 219b): The Festival of the holy Cross.
 
Title:
ܕܥܠ ܨ݊ܠ݊ܝ̣ܒ݊ܐ ܩܕܝܫܐ ܘܦܪܘܩܝܐ
Note: The prooemium (ܦܪܘܡܝܘܣ) is by Abū Sa'īd bar Sabūnī: ܐܡܝ̣ܪ ܠܐܒܘܣܝܥܝܕ ܒܪ ܨܒܘܼܢܝ.

Additions

N.B., folio location may not be available for some items below.
Addition 1: On the margin of fol. 68 b we find the following note, relating to the service for the Friday of Gold. ܒܥܝ̣ ܛܟ̣ܣܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܗܘܿܝܐ ܒ݁ܬܪ ܚܕܒܫܒܐ ܗܢܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ. ܒܪܘܫܡܐ ܕܡܢܝܢܐ ܠ܏ܚ.
Addition 2: The colophon states that this book was written A. Gr. 1795, A.D. 1484, in the convent of S. Mary Deipara. ܘܗܠܝܢ ܫܢܬ ܐ܏ܥܨܗ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܡܬܟܲܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܘܟܝܬ ܫܵܗܝܲܬ݀ ܬ݀ܩܠ ܠܒܐ ܡܣܐܬܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܢܫ ܚܠܫܐ ܘܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܪ̈ܚܡ܏ܘ ܕܐܠܗܐ ܒܨܝ̣ܪܐ ܒܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܚܛܝܐ ܒܟܠ ܡܘ̈ܡܝܢ ܘܚ̈ܫܝܢ ܕܚܛܝ̣ܬܐ. ܕܣ̣ܪܛ ܘܚܲܒܠ ܗܠܝܢ ܏ܟܟ ܣܕܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܠܫܘܬܦܘܬܐ. ܘܥܘܼܗܕܢܐ ܢܛܝܪܐ ܠܥܠܡ. ܒܒܥܘ ܏ܘܫ.
Addition 3: The former portion was written by one Jacob, as appears from the subscription on fol. 24 b. ܗܪܟܐ ܨܲܠܐ ܥܠ ܕܘܿܝܐ. ܚܲܛܝܐ ܝܥܩܘܼܒ ܥܒ̣ܕܟ. ܘܟܬ݂ܒ ܐܝܟ ܚܲܝܠܗ ܠܟ̣ܬܒܟ. ܐܠܗܐ ܚܲܣܐ ܠܗ ܚܘ̈ܒܘܗܝ.
Addition 4: There are ornamental devices at the commencement of some of the services; e.g. foll. 2 b, 10 b, 16 b, 25 a, 40 b, 51 a, and 77 a. Blue paint has been used in writing one of the rubrics, fol. 7 b.

How to Cite This Entry

William Wright et al., “London, BL, Add. 17231” in A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library, last modified April 21, 2023, https://bl.syriac.uk/ms/1014.

Bibliography:

William Wright et al., “London, BL, Add. 17231.” In A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library, edited by . Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2023. Entry published April 21, 2023. https://bl.syriac.uk/ms/1014.

About this Entry

Entry Title: London, BL, Add. 17231

Authorial and Editorial Responsibility:

 • David A. Michelson, general editor, Syriaca.org: The Syriac Reference Portal
 • , editor, A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library
 • William Wright, David A. Michelson, Robert Aydin, and Jessica Pagan, entry contributors, “London, BL, Add. 17231

Additional Credit:

 • Created by Jessica Pagan
 • Based on the work of William Wright
 • Edited by Lindsay Ruth
 • Syriac text entered by Robert Aydin
 • Greek and coptic text entry and proofreading by Ryan Stitt
 • Project management by William L. Potter
 • English text entry and proofreading by Syriac Research Group, University of Alabama
 • Locus information for manuscript items added by Ziyan Zhang
 • Decoration information encoded by Alexys Ahn
 • Decorations identified and categorized by Beth Maczka
 • Folio extent edited by Kurt Urban

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2023.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Show full citation information...